– Lập biện pháp thi công, kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Nhà nước.

– Trực tiếp tổ chức quản lý công …..

Bài viết trước đó kỹ sư xây dựng
Bài viết sau đó SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP