– Kiểm tra và lập báo cáo báo cáo tiến độ thi công lên cấp trên và theo dõi báo cáo của nhân viên

– Tổ chức cuộc họp với các đội thi …

Bài viết trước đó Kỹ thuật công trình
Bài viết sau đó kiến trúc sư